ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

prečišćavanje otpadnih voda

Anaerobni proces prečišćavanja otpadnih voda je efikasan predtretman za prečišćavanje otpadnih voda sa visokom hemijskom potrebom kiseionika (HPK), kao što je formiranje pulpe i papirna idustrija, u kojem se organska materija pretvara u biogas, mešavinu metan gasa (CH4) i ugljen- dioksida (CO2) i dobija se mulj bogat hranljivim materijama. Biogas se može upotrebiti za grejanje ili proizvodnju električne energije. Mulj bogat hranljivim materijama se može upotrebiti kao đubrivo u poljoprivredi. Proces se odvija tako što se voda dovodi u rezervoare dubine do 3m gde ostaje nekoliko dana. Na dnu se formira talog ili mulj a na površini plivajuća kora koja sprečava prodor kiseonika. Voda se iz ovih rezervoara (laguna) odvodi u rezervoare sa biološkim (aerobnim) procesom. Upravljanje anaerobnim procesom zahteva pažljivo praćenje nekoliko parametara tokom procesa. Pre direktne upotrebe za proizvodnju električne energije, iz otpadne vode je potrebno hemijskim putem odstraniti sulfat.

izgradnja deponija

Kompanija MASTER’S nudi kompletnu pripremu tehničke dokumentacije kao i izgradnju modernih deponija. Izgradnja deponija po najnovijim ekološkim standardima obuhvata nekoliko koraka. Nakon snimanja terena, izrade studije izvodljivosti, pripreme tehničke dokumentacije, kao i pripreme idejnog rešenja, pristupa se izgradnji same deponije. Prvi sloj kod izgradnje tela deponije se sastoji od obično sastoji od sloja čvrste gline koja sprečava prodor tečnosti u telo deponije. Preko sloja gline postavlja se sloj PVC folije velike izdrživosti koji sprečava da se procedne vode iz otpada slivaju u zemlju i na taj način zagade podzemene vode. Na ovaj sloj se postavljaju perforirane cevi koje skupljaju procedne vode, koje su kontaminirane, i prosleđuju ih do rezervoara otpadnih voda, koje se nalazi u neposrednoj blizini tela deponije.

prečišćavanje vazduha

U sektoru za privredni program kompanija nudi kompletnu izgradnju industrijskih hala i hala za višenamensku upotrebu, kao što su sportske hale, reciklažni centri, industrijski parkovi, servisi itd

rušenje-dekontaminacija

Kompanija MASTER’S, kao deo svoje poslovne ponude, nudi usluge projektovanja i izvođenja radova na energetski efikasnim objektima. Prateći pozitivne evropske ekološke standarde i propise, dodatno smo se edukovali i obučavali kako bi kroz projekte energetske efikasnosti unapredili sredinu u kojoj živimo. Pored projektovanja i izviđenja radova na energetski efikasnim projektima, kompanija vrši proveru postojanja opasnih materija u zatvorenom prostoru. U cilju očuvanja zdravlja, vršimo pravilno uklanjaanje opasnih materija kako bi energetski efikasni objekti bili zdravi za dalju upotrebu. Prateći trend izgradnje modernih gradskih objekata (Smart City), kompanija MASTER’S nudi usluge rušenja objekata, skladištenja i reciklaže nastalog građevinskog kao i opasnog otpada, projektovanje i izgradnju energetski efikasnih objekata. Stručni tim kompanije sprovodi kompletne proračune upotrebe električne i toplotne energije i na osnovu dobijenih podataka projektuje energetski efikasne objekte koji zadovoljavaju sve ekološke standarde.